search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Spädbarnet 1 i Öxnehaga

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra byggnation av bostäder. Tanken är att två punkthus ska byggas i 9- 10 våningar vilket ger cirka 75 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter.

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan som, om den vinner laga kraft, möjliggör för byggnation av bostäder på fastigheten Spädbarnet 1. I gällande detaljplan är området planlagt för allmänt ändamål.

Allmänt samrådsmöte

Tid: 30 maj, kl.18.30 Plats: Öxnehagaskolan

Synpunkter

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd 3 maj - 3 juli 2017 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 3 juli 2017. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: Vinter 2017
Antagande: Vinter 2017
Granskning: Höst 2017
> Samråd: 3 maj - 3 juli 2017

Översiktskarta