search
Sök
menu
Meny

Grönstrukturplan

Park, naturområden och gröna stråk bidrar till att människor i tätorterna mår bra. De ger möjligheter att promenera, motionera, picknicka och leka. Grönområden skänker trivsel och grönska och är en förutsättning för att många olika växter och djur ska trivas. De behövs för klimatanpassning och är en del av vårt kulturarv.

En ny strategisk kommunomfattade grönstrukturplan är på gång och förväntas vara klar under 2018. Planen ska innehålla strategier och åtgärder på en övergripande nivå. Utgångspunkterna i arbetet med en ny grönstrukturplan är:

  • att peka ut större grönområden och sammanhängande gröna stråk som är strategiskt viktiga för växt- och djurliv, kulturhistoria och identitet, vardagsrekreation och friluftsliv samt klimatanpassning
  • att upprätthålla en sammanhängande grön infrastruktur, bestående av mark- och vattenområden 

Den färdiga grönstrukturplanen kommer att användas när kommunen tar beslut om park- och naturområden. Dels när det gäller vidareutveckling av befintliga stråk och behov av nya park- och naturområden, dels i frågor om park- och naturområden kan användas för något annat, t.ex. bostadsbyggande.

Föreningar, kommuninvånare med flera kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter både under arbetets gång med grönstrukturplanen och på det remissförslag som kommer att arbetas fram.

Sociotopinventering

Ett av underlagen till grönstukturplanen är en inventering av grönområdenas rekreationsvärde och sociala kvaliteter.

2016 inventerade kommunen grönområdena i Jönköping och Huskvarna samt tätorterna Kaxholmen och Ölmstad. Under 2017 kommer ytterligare 7 tätorter att inventeras. För att få en mer komplett bild och ett ännu bättre underlag kommer vi, under 2017, att träffa de lokala utvecklingsgrupperna i de inventerade tätorterna och föra en dialog om deras grönområden.