search
Sök
menu
Meny

Ansökan om planbesked för ny eller ändrad detaljplan

Du som vill göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver göras, upphävas eller förändras har rätt att begära ett planbesked. Detsamma gäller om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras. Din begäran om planbesked ska göras med blankett.

En begäran om planbesked ska göras med en blankett, se längst ned på sidan. I din ansökan är det viktigt att tänka på följande:

  • Beskriv ändamålet med åtgärden
  • Bifoga karta ska som visar vilket område som berörs.
  • Samtliga markägare inom föreslaget område måste ge sitt godkännande för att ansökan ska kunna behandlas. 
  • Om åtgärden gäller byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda. Gärna en enkel situationsplan.

Du ska ha fått ett beslut om planbesked inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till stadsbyggnadskontoret. När fullständig ansökan inkommit får du en bekräftelse med information om tidplan och tilldelad handläggare.

Handläggaren utreder ärendet, bland annat genom att se till kommunens översiktsplan, se länk nedan, samt platsens förutsättningar. Handläggaren skriver fram ett underlag för beslut och ett förslag till beslut som skickas till stadsbyggnadsnämnden. Beslut om planbesked tas sedan av stadsbyggnadsnämnden. Efter nämndsmöte skickas beslutet ut till den sökande.

Om du får ett positivt planbesked meddelas den uppskattade tiden planarbetet kommer att ta samt när planarbetet beräknas påbörjas. Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörjas. Läs mer om hur den fortsatta planprocessen går till under länken Hur gör man en detaljplan, i menyn.

Om ett planarbete inte kommer att påbörjas kommer skälen för detta att anges i planbeskedet.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som du inte kan överklaga.

Avgift för planbesked och detaljplanearbetet

Planarbetet bekostas alltid av den sökande. Detta gäller planbesked som skickats in från 2018-10-01 samt det senare detaljplanearbetet.

Avgift för ett positivt planbesked baseras på tidsersättning. Planbesked avseende enbostadshus eller fritidshus bedöms landa mellan ca 6 000-11 000 kronor och för övriga större planer från ca 11 000 kronor och uppåt.

Vid negativa planbesked (avslag, avvisning och avskrivning) utgår en fast avgift som baseras på basbelopp och justeringsfaktor. För 2019 landar avgiften på 5 580 kronor för enbostadshus eller fritidshus och 11 160 kronor för övriga fastigheter.

Du hittar mer detaljerade uppgifter angående avgifter och taxor under fliken dokument.


Kontakt

Planavdelningen

Servicetelefon: 036-10 53 35

Epost: fragaplan@jonkoping.se