TYP AV PROJEKT

Bostäder

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS

Klar

Ekhagen: detaljplan för studenbostäder (Ekhagen 2:1)

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Ekhagen 2:1. Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av studentbostäder.

Förslag på hur innegården kommer att se ut.

Översiktskarta

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en detaljplan för Ekhagen 2:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder där det tidigare varit planlagt för industriändamål. Tanken är att ca 320 studentbostäder, främst bestående av smålägenheter, ska byggas.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 22 augusti 2019 och fick laga kraft 30 januari 2020.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Antagande

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Granskningshandlingar


Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Behovsbedömning och checklista

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Gransknings- och antagandehandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning Pdf, 118.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor