search
Sök
menu
Meny

Upphävande för del av detaljplan SPL850312 (Äreporten 5), i Gamla bangården (Södra Munksjön), Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att säkerställa översiktsplanens genom­föran­de och möjliggöra omvandling av stadsdelen Södra Munksjön.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till upphävande för del av detaljplan SPL850312 (Äreporten 5). Syftet är att säkerställa översiktsplanens genomförande. Förslaget innebär att det allmänna intresset att omvandla en stadsdel i anslutning till planerad järnväg ges företräde före enskilda intressen. Att ytterligare bebygga industrifastigheten medför investeringar som ekonomiskt riskerar att belasta framtida stadsförnyelse och därmed hindra kommunens vision om en ny stadsdel för blandad bebyggelse intill ett framtida resecentrum med en stor statlig kommunikationsanläggning. Samtidigt kan bredare användning än industri prövas. Även fastighetsindelningsbestämmelse upphör att gälla.

Upphävandet av detaljplanen fick laga kraft 14 juni 2019.

Tidplan

>> Laga kraft: 14 juni 2019
Antagande: 16 maj 2019
Granskning: Februari 2019
Samråd: 22 november - 22 december 2017

Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 2.9 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 95.6 kB)

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 159.8 kB)

Samrådshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 2.9 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 68.8 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt


036-10 50 00

Översiktskarta