search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan Älghuvudet 7 i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 19 januari 2017 om positivt planbesked för Älghuvudet 7 i Jönköping.

Ansökan avser avstyckning av bostadsfastighet samt nybebyggelse av bostadshus.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2018. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft:
Antagande:
Granskning: 
Samråd: 

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt


036-10 50 00


Översiktskarta