search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplanen Stadsplan för kvarteret Eldhärden m.fl. i Jönköping, Öster.

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra byggnation av en ny skolbyggnad innehållande förskola, grundskola och två fullstora idrottshallar.

Detaljplaneändringen innebär en ökad byggnadshöjd från 11 till 16 meter, då den gällande detaljplanen inte tillåter den höjd som den tilltänkta byggnaden kräver. Ändringen innebär även att den punktprickade mark som ligger längs med Kålgårdsgatan och Östra Holmgatan minskas från 7 meter till 2 meter för att möjliggöra en större, sammanhängande utemiljö för Kålgårdsskolan och de föreslagna förskoleavdelningarna.

Planändringen har vunnit laga kraft, den 20 juni 2017.

Tidplan

Laga kraft: 20 juni 2017
Antagande: 18 maj 2017
Granskning: 5 april 2017 - 24 april 2017 
Samråd: 18 januari 2017 - 10 februari 2017

Aktuella handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 15.6 MB)
Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 58.9 kB)

Bilagor

Solstudieöppnas i nytt fönster (pdf, 13.5 MB)

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 15.6 MB)
Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 2.2 MB)

Samrådshandling

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 10.4 MB)

Översiktskarta