search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan fastställd som Detaljplan för stadsägoområdet 132 m.fl. i Ljungarums och Sofia församlingar södra infarten, Skeppsbron, Jönköpings kommun

Syftet med denna detaljplaneändring är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelsen Örlogsmannen, fastställd som tomtindelning.

I detaljplanearbetet som pågår för Örlogsmannen 5 och Östen 2 m.fl. (Skeppsbron, Dnr: 2015:305) kommer del av fastighetsindelningsbestämmelsen Örlogsmannen att bli berörd. Detta genom att fastighetsindelningsbestämmelser inom kommande detaljplan (Skeppsbron) upphör att gälla. De kvarvarande delarna av fastighetsindelningsbestämmelsen kan ej bilda lämpliga fastigheter men gäller ändå. Vid eventuell bygglovsansökan kommer fastighetsägaren att tvingas att bilda fastigheter i enlighet med kvarvarande bestämmelser, trots den olämpliga utformningen. Därav är det nödvändigt att upphäva bestämmelsen i sin helhet i ett separat förfarande. Detta genom denna detaljplaneändring.

Syftet med denna detaljplaneändring är således att upphäva fastighetsindelningsbestämmelsen Örlogsmannen, fastställd som tomtindelning den 8 maj 1950, aktbeteckning 0680K-EIII503 (Tomtindelning: Örlogsmannen). Den detaljplan som ändras är Detaljplan för stadsägoområdet 132 m.fl. i Ljungarums och Sofia församlingar södra infarten, från 1988-06-30, aktbeteckning 0680-P69.

Tidplan

Laga kraft: April
Antagande: 23 mars
> Samråd: 20 februari-13 mars

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 13 mars 2017. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Översiktskarta