search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan fastställd som Karta öfver Gränna stad, Gränna, Jönköpings kommun

Planändringens huvudsakliga syfte är upphäva fastighetsindelningen för fastigheten Köpmannen 3.

Fastighetsägare till Köpmannen 3 önskar i ett senare skede avstycka fastigheten, vilket föregås av denna detaljplaneändring, i vilken nuvarande fastighetsindelning för Köpmannen 3 upplöses. Syftet med ändringen av detaljplanen är även att, med hjälp av detaljplanebestämmelser i form av exempelvis skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud,
skydda befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Köpmannen
3.

Vid anspråk på ersättning på grund av skyddsbestämmelser enligt Plan- och bygglag (2010:900) 14 kap 10 § skall krav på ersättning inkomma senast 28 september 2017.


Tidplan

Laga kraft: maj 2018
Antagande: april 2018
Granskning: 12 mars - 28 mars 2018
Samråd: 26 juli- 28 september 2017

Detaljplanen vann laga kraft 18 maj 2018.

 

Aktuella handlingar

Antagandehandling 

Planbeskrivning (pdf, 3.3 MB)

Granskningsutlåtande (pdf, 59.1 kB)

Tidigare handlingar

Granskningshandling

Planbeskrivning (pdf, 3.3 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 41.1 kB)

 

 

Samrådshandling

Planbeskrivning (pdf, 3.3 MB)

Kontakt

Klara Alexanderson
Planarkitekt
Tel: 036-10 27 03
E-post: klara.alexanderson@jonkoping.se

Översiktskarta