search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan fastställd som Strömsbergs-, strand- och råslättsområdena, mfl., Haga, Jönköping

Ändringens huvudsakliga syfte är att upphäva fastighets-indelningen för Älghuvudet 7, för att möjliggöra en framtida avstyckning av fastigheten.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Älghuvudet 7. Ändringen möjliggör att fastigheten Älghuvudet 7 kan styckas av och att en byggnad kan uppföras. Ändringen syftar även till att reglera kommande byggnad med planbestämmelser för att anpassa byggrätten till befintlig byggd miljö.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 13 maj – 5 juni 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00 (16:00 i juni).

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 5 juni 2020. Ange diarienummer 2016:255 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: September 2020
Antagande: Augusti 2020
Granskning: Juli 2020
>> Samråd: 13 maj - 5 juni 2020

 

Skicka in ditt yttrande digitialt via formuläret nedan.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 37.6 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 11.8 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 800.5 kB)

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 635.8 kB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 9.9 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Felicia Wilen

036-10 50 00

 

Översiktskarta