search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Lönnen 3 och 4, Jönköpings kommun

Planändringens syfte är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning på fastigheterna Lönnen 3 och 4.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av stadsplanen "Barnarpsgatan o angränsande kvarter inom södra stadsdelen i Jönköping", fastställd som stadsplan 1961-11-11.

Syftet med denna detaljplaneändring är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning på fastigheterna Lönnen 3 och 4, fastställd som tomtindelning 1913-11-18, aktbeteckning 0680K-EIII37. Ett upphävande av bestämmelse om fastighetsindelning möjliggör för en sammanläggning av fastigheterna.

Detaljplaneändringen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. Ändringen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Tidplan

Laga kraft: Juli 2020
Beslut om antagande: 11 Juni 2020
>> Samråd: 16 april- 7 maj 2020
Beslut om planbesked: 12 mars


Handlingar

Planbeskrivning (pdf, 1.2 MB)

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Louise Petersson

036-10 50 00

Översiktskarta