search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Månen 10 och Mångården 5, Jönköpings kommun

Planändringens syfte är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning på fastigheterna Månen 10 och Mångården 5.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av stadsplanen "Månen mfl", fastställd som stadsplan 1980-10-08, aktbeteckning 06-JÖS-968.

Syftet med denna detaljplaneändring är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning på fastigheterna Månen 10 och Mångården 5, fastställd som tomtindelning 1959-08-24, aktbeteckning 0680K-EIII902. Ett upphävande av bestämmelse om fastighetsindelning möjliggör för en sammanläggning av fastigheterna.

Detaljplaneändringen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. Ändringen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 25 maj 2020. Ange diarienummer 2020:1 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Då ändringen handläggs med ett förenklat förfarande kommer samrådet vara enda tillfället att inkomma med synpunkter, undantaget om förslaget ändras väsentligt efter samråd varpå även en granskning kommer hållas.

Tidplan

Laga kraft: Juli 2020
Beslut om antagande: 11 Juni 2020
>> Samråd: 5 maj - 25 maj 2020
Beslut om planbesked: 8 april

 

Skicka in ditt yttrande digitialt via formuläret nedan.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Aktuella handlingar

Planbeskrivning (pdf, 2.2 MB)

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Louise Petersson

036-10 50 00

Översiktskarta