search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Backen 1:141 i Bankeryd

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för fastigheten Backen 1:141 i Bankeryd. Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till bostäder.

Ansökan avser bostadsbebyggelse med 3-vånings kedjehus samt lägenheter med möjlighet att erbjuda en kommersiell del.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 23 januari – 20 mars 2019 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping (öppet: mån-fre 08.00-17.00) och på Bankeryds bibliotek (öppet: mån 11.00-18.00, tis-fre 11.00-16.00), Postgatan 2a i Bankeryd.

Samrådsmöte

Allmänt samrådsmöte kommer att hållas den 7 februari 2019, kl 18:30 i KFUM Gården Vidablick, Vidablickvägen, Bankeryd.

Synpunkter

Synpunkter skall lämnas skriftligen till Stadsbyggnadsnämnden senast 20 mars 2019. Ange diarienummer: Stbn/2016:149 Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2019
Antagande: Kvartal 4, 2019
Granskning: Kvartal 3, 2019
>> Samråd: 23 januari - 20 mars 2019


Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 2.6 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 445.1 kB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 56.1 kB)

Bilagor

Geoteknik

17160 - Backen 1:141 - geo PM 1öppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

17160 - Backen 1:141 - Muröppnas i nytt fönster (pdf, 2.5 MB)

17160 - G - G1öppnas i nytt fönster (pdf, 171.5 kB)

17160 - G - G2öppnas i nytt fönster (pdf, 288.2 kB)

Miljöteknisk markundersökning

Miljöhistorisk utredning - Backen 1:141öppnas i nytt fönster (pdf, 4.9 MB)

Provtagningsplan Backen 1:141, 2017-12-21öppnas i nytt fönster (pdf, 5.9 MB)

Rapport Backen 1:141, 2018-05-15öppnas i nytt fönster (pdf, 6.7 MB)

Övriga bilagor

PM - Dagvattenutredning Backen 1:141öppnas i nytt fönster (pdf, 1 MB)

Riskbedömning Backen 1:141öppnas i nytt fönster (pdf, 2.2 MB)

Bullerutredning Backen 1:141öppnas i nytt fönster (pdf, 2 MB)

 

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämdenöppnas i nytt fönster (pdf, 29.5 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Planarkitekt

Christian Bruhn 

 

Översiktskarta