search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Bankeryds-Torp 1:11 m.fl. (Torps Gård), Bankeryd, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Bankeryds-Torp 1:11 m.fl. (Torps Gård). Planområdet med Torps Gård är beläget öster om Kortebovägen i södra Bankeryd och innefattar fastigheten Bankeryds-Torp 1:11, samt mindre delar av angränsande fastigheter i norr och söder. Här föreslås byggnation av villabebyggelse, radhus och flerbostadshus i avsikt att tillskapa cirka 60-100 bostäder. Större träd belägna i träddungar i områdets centrala delar bevaras till del som naturmark. Ny trafikangöring förläggs mot befintlig cirkulation i nordost och planskild gång- och cykelväg över Kortebovägen anläggs med ramp söder om Torps skola.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 13 juni 2019 men har ännu inte fått laga kraft.

Tidplan

Laga kraft: Juli 2019 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas)
>> Antagande: 13 juni 2019
Granskning: 31 januari - 7 mars 2019
Samråd: 3 juli - 20 september 2017


Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.5 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 274 kB)

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 4.7 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Samrådshandlingar

Planbeskrivning (pdf, 5.1 MB)

Plankarta (pdf, 1.2 MB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt


036-10 50 00


Översiktskarta