search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Bankeryds-Torp 1:11 m.fl. (Torps Gård), Bankeryd, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra nya bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram rubricerat förslag till detaljplan. Planområdet med Torps Gård är beläget öster om Kortebovägen i södra Bankeryd. Föreslaget innefattar fastigheten Bankeryds-Torp 1:11, samt mindre delar av angränsande fastigheter i norr och söder.

Byggnation av villabebyggelse, radhus och flerbostadshus föreslås i avsikt att tillskapa ca 100 bostäder. Större träd belägna i träddungar i områdets centrala delar bevaras till del som naturmark. Ny trafikangöring förläggs mot befintlig cirkulation i nordost och planskild gång- och cykelväg över Kortebovägen anläggs med ramp söder om Torps skola.

Förslaget är förenligt med översiktsplan antagen 2016.

Tidplan

Laga kraft: Sommar 2018 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas)
Antagande: Vår/sommar 2018
Granskning: Vår 2018
Samråd: 3 juli - 20 september 2017

Aktuella handlingar

Planbeskrivning (pdf, 5.1 MB)

Plankarta (pdf, 1.2 MB)

Bilagor

Kontakt


Planarkitekt

Håkan Sylvan

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

hakan.sylvan@jonkoping.se

 

Översiktskarta