search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Berget 1:69, Taberg, Jönköpings kommun

Flygfoto med planområdet utmarkerat

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ett flerbostadshus i centrala Taberg.

Detaljplanen föreslår byggnation av ett flerbostadshus intill de två punkthus som uppfördes intill ICA Trollet under 2012. Huset planeras för 13 lägenheter i varierande storlek och ska bidra till centrumutvecklingen i Taberg.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 31 maj - 25 augusti 2017 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00. Sommartid, mellan 1 juli - 31 juli, är utställningshallen öppen mån-fre 08.00-16.00.

Allmänt samrådsmöte
Tid: 20 juni 2017, kl. 18:30. Plats: Tabergs missionsförsamling, adress: Centrumplan 5, 562 42 Taberg

Synpunkter
Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 25 augusti 2017. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: mars 2018
Antagande: februari 2018
Granskning: november - december 2017
> Samråd: 31 maj - 25 augusti 2017

Aktuella handlingar

Samrådshandlingar

Planbeskrivning (pdf, 6.9 MB)
Plankarta (pdf, 260 kB)
Behovsbedömning (pdf, 105.6 kB)

Bilagor

Grundkarta (pdf, 482 kB)


Översiktskarta