search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Berget 1:69, Taberg, Jönköpings kommun

Flygfoto med planområdet utmarkerat

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ett nytt flerbostadshus i centrala Taberg.

En utökning av flerbostadsbebyggelsen i Taberg bidrar till en positiv bebyggelseutveckling med möjlighet för utökad service och kommunikation. Förtätningen ger upphov till en förändrad stadsbild som markerar ett centralt läge i Taberg. Planförslaget innebär en nybyggnation av ett flerbostadshus intill de två befintliga punkthusen på Berget 1:51. Det nya huset är placerat i norrläge till de befintliga husen och kommer därför ej orsaka skuggbildning för byggnaderna söder om planområdet.

Punkthuset är planerat att uppföras i 5 våningar där lägenheterna består av 2- 4 rok med balkong eller takterrass för de två lägenheter belägna på översta våningen. Till granskningsskedet har byggnaden behållit den utformning som togs fram till samrådet. Genom inkomna undersökningar för geoteknik samt dagvatten har grundläggningen av byggnaden förtydligats i granskningshandlingen.

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 14 juni 2018.


Tidplan

Laga kraft: Juli 2018
>> Antagande: 14 juni 2018
Granskning: 21 mars - 20 april 2018
Samråd: 31 maj - 25 augusti 2017

 

Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.9 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 301.7 kB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.9 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 305.3 kB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 2.5 MB)

 

 

Samrådshandlingar


Planbeskrivning (pdf, 6.9 MB)

Plankarta (pdf, 260 kB)

Behovsbedömning (pdf, 105.7 kB)

Översiktskarta