search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på del av Kortebo 4:9 m.fl, Strandängen, Jönköpings kommun.

Planens syfte är att möjliggöra en omvandling av stadsdelen Strandängen med bostäder, centrumverksamhet, vård samt skol- och förskoleverksamhet.

Förslaget utgör en andra etapp för Strandängen. Fastigheten Kortebo 4:9 m.fl ligger på den västra sidan om Vättern, öster om Kotrebovägen mot Bankeryd samt avgränsas i norr av Ek­lundshovs koloniområde. Planområdet är beläget cirka 5 km nord­väst om Jönköpings centrum.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 4 april – 4 maj 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Synpunkter
Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 4 maj 2018. Ange diarienummer 2015:278 i yttrandet.  Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: Sommar 2018
Antagande: Sommar 2018
> Granskning: 4 april - 4 maj 2018
Samråd: 2017-09-06–2017-11-01

 

Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Planbeskrivning (pdf, 29.1 MB)

Plankarta (pdf, 2 MB)

Tidigare bilagor

Kontakt


Planarkitekt

Elin Hallström

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

elin.hallstrom@jonkoping.se

 

Översiktskarta