search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på del av Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för en byggnation av ca 130 bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Tahe 1:66. Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för blandad bostadsbebyggelse i form av villor, parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 6 juli – 10 september 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00. OBS! Öppet mån-fre 08.00-16.00 juni-augusti.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 10 september 2018. Ange diarienummer: 2015:303 Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: Vinter 2018/2019
Antagande: Höst 2018
> Granskning: 6 juli – 10 september 2018
Samråd: 29 juni – 22 september 2016

 

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 1.3 MB)

Planbeskrivning (pdf, 8.4 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 164.8 kB)


Tidigare handlingar

Plankarta (pdf, 1.2 MB)

Planbeskrivning (pdf, 8.4 MB)

Behovsbedömning (pdf, 111.8 kB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 59 27

Servicetelefon (kl 9-14)


036-10 53 35

 

Översiktskarta