search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Vingpennan 1 m.fl (Kungsängen) inom stadsdelen Österängen

Kungsängsskolan är nedlagd och kommunen har beslutat att använda området för bostäder, vilket kräver en ny detaljplan. Planarbetet har föregåtts av parallella idéutredningar vars syfte var att få svar på frågan hur området ska disponeras för att möjliggöra en relativt hög täthet och samtidigt ta tillvara områdets förutsättningar. 

Området ska på ett naturligt sätt kunna tomtindelas för fördelning till flera byggherrar med skiftande resurser och för olika upplåtelseformer. Kommunen har höga ambitioner vad gäller miljöfrågor och arkitektonisk utformning och vill se alternativa och kreativa lösningar.

Efter utvärdering har kommunen valt att samarbeta med Alma arkitekter vid upprättandet av detaljplanen.

Planförslaget är en andra etapp som tillsammans med övriga planetapper innebär att knappt 500 bostäder kan byggas jämte lokaler för förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Avsikten är att Mobility management och trähusbyggnation ska prövas inom hela eller delar av planområdet. Denna den andra planetappen innehåller ca 126 bostäder.

Efter plansamrådet har planområdet delats upp i flera etapper varav denna etapp är den andra, omfattande ca 126 bostäder inklusive ett högre centrumhus, som även får innehålla rekreationsboende, restaurang, service och handel (centrumverksamhet). Del av Kungsängsvägen, parkering norr därom, samt allmän plats kring gång- och cykeltunneln ingår också.

Detaljplanen vann laga kraft den 18 mars 2016

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Detaljplaner under arbete ca 3 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft, då området håller på att byggas ut.

Antagandehandlingar etapp 2

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Bilagor
Tidigare handlingar

Samrådshandlingar etapp 2

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.6 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 9.2 MB)

Granskningshandlingar etapp 2

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 10.8 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 78.4 kB)

Kontakt


Planarkitekt

Mats Davidsson

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

mats.davidsson@jonkoping.se