search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Vingpennan 1 m.fl. (etapp 3) inom stadsdelen Kungsängen

Kungsängen kv A

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för fortsatt bostadsbebyggelse på Kungsängen där nu framtaget detaljplaneförslag utgör den tredje etappen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av bostäder samt kommunala gator, torg och parkytor på Kungsängen.

Samtliga etapper för utbyggnaden på Kungsängen togs för samråd under 2013 där etapp 3 utgör en del av det tidigare planområdet. Planarbetet har föregåtts av parallella idéutredningar vars syfte var att få svar på frågan hur området ska disponeras för att möjliggöra en relativt hög täthet och samtidigt ta tillvara på områdets förutsättningar. Förutsättningarna var att området på ett naturligt sätt skulle kunna tomtindelas för fördelning till flera byggaktörer samt att visa på höga ambitioner gällande miljöfrågor och arkitektonisk utformning. Efter utvärdering valde kommunen att samarbeta med Alma arkitekter vid upprättandet av samrådsförslaget.

Detaljplaneförslaget för etapp 3 har föregåtts av tre markanvisningstävlingar där granskningshandlingen anpassats efter de tilldelade förslagen. Framtaget detaljplaneförslag innehåller ca 190 bostäder fördelat på två byggaktörer som kommer upprättas som hyresrätter. Även ett antal lokaler kommer tillskapas mot Kungsängsvägen och stadsdelstorget inom planområdet. Återstående gator inom Kungsängen planläggs inom denna etapp vilket gör att ett färdigbyggt gatunät kommer finnas tillgängligt vid inflytt.

Planen fick laga kraft 21 september 2018.

Tidplan

Laga kraft: 21 September 2018
Antagande: 23 augusti 2018
Granskning: 9 maj - 12 juni 2018
Samråd: 2013 06 24 –2013 09 13


Antagandehandlingar etapp 3

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 989.9 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 10.8 MB)

Granskningsutlåtande
öppnas i nytt fönster
(pdf, 62.3 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.6 MB)

Planbeskrivning
öppnas i nytt fönster
(pdf, 9.2 MB)

Granskningshandlingar etapp 3

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 991 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 10.2 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 67.7 kB)

Antagandehandlingar etapp 1

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 575.5 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 10.6 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 84.2 kB)

Antagandehandlingar etapp 2

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 11 MB)

Granskingsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 68.7 kB)

 

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt

Linn Svahn

036-10 53 35