search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Folkets park 1 och Gråbo 1:22, Huskvarna, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av en förskola.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Folkets park 1 och Gråbo 1:22 i Huskvarna. Syftet med detaljplanen är att utreda byggnation av en förskola i två våningar, med förutsättning att värna om naturvärden som finns på platsen i form av storvuxna vidkroniga ekar. Förskolan ska anpassas efter markens lutning och föreslås uppföras med träfasad. Detta för att utgöra ett tillskott till miljön i Folkets park där flertalet byggnader är försedda med träfasad i ljusa kulörer.

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning 27 juni – 22 augusti 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00-16.00.

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 22 augusti 2018. Ange diarienummer 2016:161. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Tidplan

Laga kraft: Oktober 2018
Antagande: September 2018
>> Granskning: 27 juni - 22 augusti 2018
Samråd: 7 februari - 21 mars 2018

 

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 364.5 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 7 MB)
(pdf, 5 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 95.3 kB)

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 354.3 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 5 MB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt

Linn Svahn

036-10 53 35

 

Översiktskarta