search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Gräshagen 1:1, Jönköping

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av förskola.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Gräshagen 1:1. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för en förskola i två våningar med tillhörande friyta och parkering på del av fastigheten Gräshagen 1:1. Tillkommande bebyggelse ska utformas med hänsyn till kulturmiljövärdena i kringliggande bebyggelsestruktur där det är möjligt.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 1 juli - 13 september 2019 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet mån-fre 08:00-16:00.

Allmänt samrådsmöte

Datum: 21 augusti 2019
Tid: Kl 18:30
Plats: Gräshagsskolans matsal, Lovisagatan 45, 554 72 Jönköping

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 13 september 2019. Ange diarienummer Stbn/2017:84 vid ev yttrande.

Fyll i ditt yttrande nedan i det digitala formuläret, via mejl till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Om handlingen skickas via e-post eller som digitalt yttrande via formulär behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2020
Antagande: Kvartal 1, 2020
Granskning: Kvartal 4, 2019
>> Samråd: 1 juli - 13 september 2019

Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 7.2 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 258.5 kB)

Undersökning av miljöpåverkanöppnas i nytt fönster (pdf, 123.1 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar


Nedan kan du lämna in ditt yttrande via ett digitialt formulär.För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att överklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att hantera ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de personuppgifter du lämnar. Uppgifterna arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet.

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00

 

Översiktskarta