search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Kärnan 7, Söder, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ett nytt flerbostadshus på fastigheten Kärnan 7.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Kärnan 7 på söder för att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus i fyra våningar. Denna nybyggnation utgör en förtätning i ett attraktivt läge inom Jönköpings tätort där det råder högt tryck på bostäder. Syftet med planen är att möjliggöra för fler bostäder samtidigt som områdets karaktär bevaras. Då byggnationen planeras i nära anslutning till ett område av riksintresse för sitt höga kulturhistoriska värde har utformningen av byggnaden anpassats till omgivningens arkitektur och uttryck.

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 14 juni 2018.

Tidplan

Laga kraft: Juli 2018
>> Antagande: 14 juni 2018
Granskning: 25 april - 23 maj 2018
Samråd: 17 januari – 28 februari 2018

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 237.3 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.6 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 237.4 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.6 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 82.9 kB)

Samrådshandlingar


Plankarta
(pdf, 233.1 kB)

Planbeskrivning (pdf, 6.3 MB)

Behovsbedömning (pdf, 893.3 kB)

3D-modell (tryck på "Kärnan 7 Planförslag" för att aktivera modellen)länk till annan webbplats

Kontakt


Planarkitekt

Linn Svahn

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

linn.svahn@jonkoping.se

 

Översiktskarta