search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Kärnan 7, Söder, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ett nytt flerbostadshus på fastigheten Kärnan 7.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Kärnan 7 på söder för att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus i fyra våningar. Denna nybyggnation utgör en förtätning i ett attraktivt läge inom Jönköpings tätort där det råder högt tryck på bostäder. Syftet med planen är att möjliggöra för fler bostäder samtidigt som områdets karaktär bevaras. Då byggnationen planeras i nära anslutning till ett område av riksintresse för sitt höga kulturhistoriska värde har utformningen av byggnaden anpassats till omgivningens arkitektur och uttryck.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 17 januari – 28 februari 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Allmänt samrådsmöte
Datum: 5 februari 2018
Tid: kl. 18:30
Plats: Utställningshallen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 28 februari 2018. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: Oktober 2018
Antagande: September 2018
Granskning: April 2018
> Samråd: 17 januari – 28 februari 2018

Aktuella handlingar
Bilagor

Kontakt


Planarkitekt

Linn Svahn

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

linn.svahn@jonkoping.se

 

Översiktskarta