search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Kärnan 7, Söder, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ett nytt flerbostadshus på fastigheten Kärnan 7.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Kärnan 7 på söder för att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus i fyra våningar. Denna nybyggnation utgör en förtätning i ett attraktivt läge inom Jönköpings tätort där det råder högt tryck på bostäder. Syftet med planen är att möjliggöra för fler bostäder samtidigt som områdets karaktär bevaras. Då byggnationen planeras i nära anslutning till ett område av riksintresse för sitt höga kulturhistoriska värde har utformningen av byggnaden anpassats till omgivningens arkitektur och uttryck.

Tidplan

Laga kraft: Oktober 2018
Antagande: September 2018
Granskning: April 2018
> Samråd: 17 januari – 28 februari 2018

Aktuella handlingar
Bilagor

Kontakt


Planarkitekt

Linn Svahn

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

linn.svahn@jonkoping.se

 

Översiktskarta