search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Lilla Åsa 23:165 m.fl., Taberg, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra byggnation av bostäder samt skola.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för byggnation av bostäder i form av flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamhet i entréplan. I nordöstra delen av planområdet möjliggörs byggnation av skola.

Planområdet innefattar del av fastigheterna Lilla Åsa 23:165, Lilla Åsa 3:302, Lilla Åsa 3:295 och Lilla Åsa 23:199. Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse, marken utgörs främst av produktionsskog. En mindre del av planområdet i söder är i dagsläget planlagd för allmän plats, park eller plantering.

Tidplan

Laga kraft: juni 2018 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas)
Antagande: maj 2018
> Granskning: 2 - 28 mars 2018 
Samråd: 3 juli- 20 september 2017

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 14.7 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 235.2 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 14.2 MB)


Kontakt


Servicetelefon - planavdelningen (kl 09-14)

 036-10 53 55

Översiktskarta