search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för fotbollsarena på del av Torpa 2:1, inom stadsdelen Torpa, Jönköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjligöra för en ny fotbollsarena.

Jönköpings kommunfullmäktige beslutade 2015-02-26 § 40 att Stadsparksvallen ska upprustas för att uppfylla de arenakrav som Svenska fotbollsförbundet ställer på spel i Superettan. Samtidigt gav kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden utreda om Stadsparksvallen ska upprustas för att klara gällande krav för spel i Allsvenskan eller om investering i en ny arena på annan plats i kommunen är att föredra samt ta fram förslag på alternativa platser. I utredningen konstateras att Stadsparken inte är en lämplig placering av en nybyggd elitarena för fotboll i Jönköping. I en sammantagen bedömning utifrån de kriterier som ställts upp rörande placering av en ny elitarena görs i utredningen bedömningen att Jordbrovallen är den bästa placeringen av de alternativ som identifierats.

Placeringen kräver ny detaljplan, vars syfte är att undersöka om aktuellt markområde är lämpligt att använda för ny arena för fotboll. Arenan ska klara Svenska fotbollsförbundets krav för Allsvenskt spel samt UEFA:s krav för en kategori 3-arena.

Tidplan

Laga kraft: April 2018 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas)
Antagande: Mars 2018
Godkännande: Februari 2018
 > Granskning: 27 december 2017 - 24 januari 2018
Samråd: 7 september 2016 – 11 november 2016

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 7.8 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 4.8 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 561 kB)

Miljökonsekvensbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 1.6 MB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 2.4 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 3.1 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 104.8 kB)

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt

Carl Carlin

036-10 53 35

 

Översiktskarta