search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Hyltena 1:21 m.fl. i Torsvik

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av verksamhetsområde i ett läge nära E4:an

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 6 september – 15 oktober 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 15 oktober 2018. Ange diarienummer: 2017:263 Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: september 2018
Antagande: augusti 2018
> Granskning: 6 september -2018 - 15 oktober 2018
 
Samråd: 29 november 2017– 19 januari 2018

 

Aktuella handlingar

Planbeskrivning (pdf, 4.5 MB)

Plankarta (pdf, 31.5 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 281.8 kB)

Aktuella Bilagor

Tidigare handlingar

Planbeskrivning (pdf, 2.9 MB)

Plankarta (pdf, 1.6 MB)

Behovsbedömning (pdf, 51.2 kB)

Tidigare Bilagor

Grundkarta (pdf, 454.7 kB)

Naturvårdsinventering (pdf, 4.1 MB)

Miljöteknisk utredning (pdf, 3.7 MB)

Dagvattenutredning (pdf, 1.7 MB)

Geoteknisk utredning (pdf, 6.1 MB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt

Martin Månsson

036-10 53 35

 

Översiktskarta