search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Hyltena 1:21 m.fl. i Torsvik

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av verksamhetsområde i ett läge nära E4:an

Området är idag kraftigt kuperat och kommer att jämnas ut för att möjliggöra för ett välutnyttjat nytt verksamhetsområde öster om E4:an.

Tidplan

Laga kraft: september 2018
Antagande: augusti 2018
Granskning: april 2018
> Samråd: 29 november 2017– 19 januari 2018

Aktuella handlingar

Planbeskrivning (pdf, 2.9 MB)

Plankarta (pdf, 1.6 MB)

Behovsbedömning (pdf, 51.2 kB)

Bilagor

Grundkarta (pdf, 454.7 kB)

Naturvårdsinventering (pdf, 4.1 MB)

Miljöteknisk utredning (pdf, 3.7 MB)

Dagvattenutredning (pdf, 1.7 MB)

Geoteknisk utredning (pdf, 6.1 MB)

Geotekniskt PM (pdf, 8.5 MB)

 

test

Kontakt


Planarkitekt

Martin Månsson

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

martin.mansson@jonkoping.se

Översiktskarta