search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Källängen 1 m.fl. i Huskvarna

Planens huvudsakliga syfte att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser, utöka byggrätten och möjliggöra för användning av verksamhet, kontor och lager.

Gällande detaljplan för området medger användning för upplag. Stadsbyggnadskontoret finner det lämpligt att utöka möjligheten för fastigheternas användning till att även innefatta icke störande verksamhet och kontor. För att kunna utnyttja fastigheterna på ett bättre sätt föreslår kommunen att utöka byggrätten och upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser.

Detaljplanen vann laga kraft den 17 juli 2017.

Tidplan

> Laga kraft: 17 juli 2017
Antagande: 15 juni 2017
Granskning: 26 april - 18 maj 2017
Samråd: 8 mars - 5 april 2017

Aktuella handlingar

Antagandehandlingar
Planbeskrivning (pdf, 843.1 kB)
Plankarta (pdf, 262 kB)
Granskningsutlåtande (pdf, 69.2 kB)

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar
Planbeskrivning (pdf, 842.8 kB)
Plankarta (pdf, 257 kB)
Samrådsredogörelse (pdf, 59.9 kB)

Samrådshandlingar
Planbeskrivning (pdf, 828.7 kB)
Plankarta (pdf, 8.1 MB)

Bilagor

Översiktskarta