search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Lekeryd 2:3 mfl, Lekeryd

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av cirka 70 bostäder.

Planområdet är lokaliserat i Lekeryds södra del och beräknas kunna inrymma ca 70 nya bostäder av varierad upplåtelse- och bebyggelseform. Planområdet har minskat i omfattning i syfte att värna jordbruksmark.

Planområdet är uppdelat i två delområden. Det södra området angörs från Västergårdsvägen. Den huvudsakliga markanvändningen som prövas är bostäder. I anslutning till den befintliga bebyggelsen tillåts friliggande enbostadshus i en våning utöver suterräng. I områdets mitt och västra del tillåts bostäder i form av friliggande enbostadshus, gruppbyggda hus samt flerbostadshus i två våningar utöver suterräng. Det är även möjligt att inrymma gruppboende. En markanvisning av området ska genomföras efter antagande av detaljplanen.

Det norra delområdet angörs från Kyrkvägen och Tranåsvägen. Markanvändningen som prövas är bostäder i två våningar utöver suterräng mot Kyrkvägen och tre våningar mot Tranåsvägen. Utformningsbestämmelser som reglerar utförande i sadeltak samt uppdelning av fasaden införs i syfte att ny bebyggelse ska anpassas till Lekeryds karaktär och skala. Mot Kyrkvägen prövas även markanvändningen centrum i syfte anordna parkeringsplatser tillhörande Missionskyrkan.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 4 september - 1 oktober 2019 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 
1 oktober 2019. Ange diarienummer 2015/306 vid ev yttrande.

Fyll i ditt yttrande nedan i det digitala formuläret, via mejl till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Om handlingen skickas via e-post/digitalt yttrande via formulär behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: Januari 2020
Antagande: December 2019
>> Granskning: 4 september - 1 oktober 2019
Samråd: 3 juni - 2 september 2016


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 713.6 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 15 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 887.9 kB)

Tidigare handlingar

Samråd

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.2 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 104.4 kB)

Bilagor

Skicka in ditt yttrande digitialt via formuläret nedan.

 


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att hantera ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de personuppgifter du lämnar. Uppgifterna arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet.

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00

 

Översiktskarta