search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för livsmedelshall på del av Dalvik 1:1

Begäran har inkommit till tekniska kontoret om möjligheten att förvärva del av Dalvik 1:1 i syfte att uppföra en livsmedelshall. Etableringen är inte förenlig med gällande plan, som anger parkmark, varför en ny detaljplan krävs. Detaljplanens syfte är därför att möjliggöra uppförandet av en livsmedelshall.

Planförslaget finns t.o.m. den 8 augusti 2012 tillgängligt i kommunens utställningslokal, Träffpunkt Jönköping, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Tidplan
 Laga kraftnovember 2012 (om inte planen överklagas)
 Antagande Kommunfullmäktigeoktober 2012
 Granskning september 2012
»Samrådjuni - 8 augusti 2012

Samrådshandlingar