search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Ölmstad 2:16

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 20 april 2017 om positivt planbesked för Ölmstad 2:16.

Ansökan avser byggnation av skola och förskola.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2018. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2020
Antagande: Kvartal 2, 2020
Granskning: Kvartal 1, 2020
Samråd: Kvartal 3, 2019

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00


Översiktskarta