search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Överläraren 4 m.fl., Råslätt, Jönköping

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av en förskola på platsen.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Överläraren 4 och del av Råslätt 6:1. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för förskola med tillhörande friyta och parkering på fastigheten Överläraren 4. Planförslaget möjliggör byggnation av en förskola i två till tre våningar. Tillkommande bebyggelse ska vända sig mot Pärlugglegatan gaturum genom entréer mot gatan. Bebyggelsen och verksamheten kan därigenom bidra till ett livligare, trevligare och tryggare gaturum.

Planförslaget möjliggör också för anläggandet av en gång- och cykelväg utmed västra sidan Pärlugglegatan vilket skapar bättre förutsättningar för oskyddade trafikanter och bidrar till ett bättre sammanhängande gång- och cykelvägnätet då det är en koppling som saknas idag.

Tidplan

Laga kraft: Januari 2020
Antagande: December 2020
Granskning: Oktober 2020
>> Samråd: 27 november 2019 - 31 januari 2020


Aktuella handlingar

Samråd

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning av miljöpåverkan

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samrådshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Bilagor

Dagvattenutredning

Dagvattenutredning, bilaga

MUR Geoteknisk undersökning

PM Geoteknisk undersökning

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bilagorna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbesked

Beslut stadsbyggnadsnämnden

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Underlag för planbesked går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00

 

Översiktskarta