search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Överläraren 4 m.fl., Råslätt, Jönköping

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av en förskola på platsen.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Överläraren 4 och del av Råslätt 6:1. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för förskola med tillhörande friyta och parkering på fastigheten Överläraren 4. Planförslaget möjliggör byggnation av en förskola i två till tre våningar. Tillkommande bebyggelse ska vända sig mot Pärlugglegatan gaturum genom entréer mot gatan. Bebyggelsen och verksamheten kan därigenom bidra till ett livligare, trevligare och tryggare gaturum.

Planförslaget möjliggör också för anläggandet av en gång- och cykelväg utmed västra sidan Pärlugglegatan vilket skapar bättre förutsättningar för oskyddade trafikanter och bidrar till ett bättre sammanhängande gång- och cykelvägnätet då det är en koppling som saknas idag.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 27 november 2019 – 31 januari 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Allmänt samrådsmöte

Datum: 9 januari 2020
Tid: kl. 18:30
Plats: Råslättsskolans matsal, Pärlugglegatan 8, 556 11 Jönköping

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 31 januari 2020. Ange diarienummer Stbn:2018:93 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: september 2020
Antagande: augusti 2020
Granskning: maj-juni 2020
>> Samråd: 27 november 2019 - 31 januari 2020


Skicka in ditt yttrande digitialt via formuläret nedan.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att hantera ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de personuppgifter du lämnar. Uppgifterna arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet.

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 614.3 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 8.6 MB)

Undersökning av miljöpåverkanöppnas i nytt fönster (pdf, 2.6 MB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 14.4 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 16.7 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00

 

Översiktskarta