search
Sök
menu
Meny

Planprogram för bostäder på Herrgårdsgärdet i Tenhult

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att bygga bostäder inom del av fastigheten Tenhult 24:47. Bostadsbebyggelse inom detta område finns med i kommunens översiktsplan samt bostadsförsörjningsprogram.

Planområdets läge

Programområdet ligger i södra delen av Tenhult och angränsar till befintligt bostadsområde och järnvägen. Det är ca 1 km in till centrala Tenhult och ca 15 km till Jönköpings centrum. Området är ca 14 ha stort och består till största del av åkermark och ägs av Jönköpings kommun.
 
Planprogrammet redovisar:

  • Områdets förutsättningar
  • Bebyggelsetätheter och alternativ
  • Vägalternativ
  • Tidplan för fortsatt arbete

Frågor att ta ställning till är bl.a:

Är området lämpligt för bostäder, finns det andra anspråk på marken? 
Vilken bebyggelsetyp och täthet bör området ha? 
Vilket vägalternativ är vid en samlad bedömning mest lämpligt? 
 

Vidare handläggning

Planprogrammet har varit ute på samråd fr.o.m. den 3 augusti t.o.m. den 11 september 2009. Fullständiga handlingar har varit tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping. Ett allmänt samrådsmöte ordnades onsdagen den 19:e augusti i Pingstkyrkans församlingssal, Västra vägen 2 i Tenhult.
 
Utredning inför nästa planskede pågår.

Tidplan

 

Utredning inför nästa planskede pågår.

 

»

Programsamråd

3 augusti - 11 september 2009

Aktuella handlingar

Planprogram (pdf, 2.6 MB)