search
Sök
menu
Meny

Upphävande för delar av detaljplan EII580 (handel inom kvarteret Överkastet och industri inom Övertrycket 3), Gamla Bangården (Södra Munksjön), Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att säkerställa översiktsplanens genom­föran­de och möjliggöra utbyggnad av i stadsdelen Södra Munksjön.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till upphävande för delar av detaljplan EII580 (handel inom kvarteret Överkastet och industri inom Övertrycket 3). Syftet med upphävandet är att säkerställa översiktsplanens genomförande. Förslaget innebär att det allmänna intresset att omvandla en stadsdel i anslutning till planerad järnväg ges företräde före enskilda intressen. Att ytterligare bebygga industrifastigheterna medför investeringar som ekonomiskt riskerar att belasta framtida stadsförnyelse och därmed hindra kommunens vision om en ny stadsdel för blandad bebyggelse intill ett framtida resecentrum med en stor statlig kommunikationsanläggning. Även fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla.

Upphävandeplanen vann laga kraft den 20 juni 2017.

Tidplan

Laga kraft: 20 juni 2017
Antagande: 18 maj 2017
Granskning: 5 april - 3 maj 2017
Samråd: 15 februari - 20 mars 2017

Aktuella handlingar

Antagandehandlingar
Planbeskrivning (pdf, 5 MB)
Behovsbedömning (pdf, 86.2 kB)
Granskningsutlåtande (pdf, 62.6 kB)

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar
Planbeskrivning (pdf, 4.9 MB)
Behovsbedömning (pdf, 116.1 kB)
Samrådsredogörelse (pdf, 59 kB)

Samrådshandlingar
Planbeskrivning (pdf, 4.9 MB)
Behovsbedömning (pdf, 66.7 kB)

Översiktskarta