search
Sök
menu
Meny

Upphävande för del av detaljplan SPL850312 (Äreporten 5), i Gamla bangården (Södra Munksjön), Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att säkerställa översiktsplanens genom­föran­de och möjliggöra omvandling av stadsdelen Södra Munksjön.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till upphävande för del av detaljplan SPL850312 (Äreporten 5). Syftet är att säkerställa översiktsplanens genomförande. Förslaget innebär att det allmänna intresset att omvandla en stadsdel i anslutning till planerad järnväg ges företräde före enskilda intressen. Att ytterligare bebygga industrifastigheten medför investeringar som ekonomiskt riskerar att belasta framtida stadsförnyelse och därmed hindra kommunens vision om en ny stadsdel för blandad bebyggelse intill ett framtida resecentrum med en stor statlig kommunikationsanläggning. Samtidigt kan bredare användning än industri prövas. Även fastighetsindelningsbestämmelse upphör att gälla.

Tidplan

Laga kraft: Vår 2018
Antagande: Februari 2018
Granskning: Januari 2018
 > Samråd: 22 november - 22 december 2017

Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 2.9 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 68.8 kB)

Kontakt


Planarkitekt

Håkan Sylvan

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

hakan.sylvan@jonkoping.se

 

Översiktskarta