search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Åsen 1:2 m.fl. i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 11 oktober 2017 om positivt planbesked för Åsen 1:2 m.fl i Jönköping.

Ansökan avser fortsatt utbyggnad av bostäder, förskola, skola, särskola och fullstor sporthall samt genomgående bussgata.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2018. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft:
Antagande:
Granskning: Kvartal 2, 2019
Samråd: Kvartal 4, 2018

 

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Planarkitekt

Cecilia Idermark

 

Översiktskarta