search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Backen 1:141 i Bankeryd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 12 oktober 2016 om positivt planbesked för Backen 1:141 i Bankeryd

Ansökan avser bostadsbebyggelse med 3-vånings kedjehus samt lägenheter med möjlighet att erbjuda en kommersiell del.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas under 2017. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2019
Antagande: Kvartal 4, 2019
Granskning: Kvartal 3, 2019
Samråd: Kvartal 4, 2018

 

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Planarkitekt

Christian Bruhn 

 

Översiktskarta