search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Charaden 10 på Kålgården

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 12 oktober 2016 om positivt planbesked för Charaden 10 på Kålgården.

Ansökan avser nybyggnation av bilverksamhet och bostäder i två högre punkthus.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas under 2017. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen ca 2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta