search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete del av Hisingstorp 1:1, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 8 januari 2013 om positivt planbesked för del av Hisingstorp 1:1 .

Ansökan avser byggnation av seniorboende och förskoleverksamhet.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2018. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta