search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Lönnen 3 och 4, Jönköpings kommun

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 12 mars 2020 om positivt planbesked för Lönnen 3 och 4.

Ansökan avser att ändra tomtindelning för införliva Lönnen 4 i fastighet Lönnen 3.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2020. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1-1,5 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta