search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Gräshagen 1:1 i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 15 juni 2017 om positivt planbesked för Gräshagen 1:1 i Jönköping.

Ansökan avser byggnation av förskola om fyra avdelningar för 60 barn.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2018. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2020
Antagande: Kvartal 1, 2020
Granskning: Kvartal 4, 2019
Samråd: Kvartal 2-3, 2019

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00

 

Översiktskarta