search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Hotellet 8 i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 20 april 2017 om positivt planbesked för Hotellet 8 i Jönköping.

Ansökan avser påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet (ev. kombinerat med bostäder). Planen ska även anpassas avseende användningsområdet till att gälla centrumverksamhet, kontor, hotell, samt bostäder.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2019. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta