search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Jungmannen 2 m.fl i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 16 februari 2017 om positivt planbesked för Jungmannen 2 m.fl. i Jönköping.

Ansökan avser byggnation av församlingslokaler samt bostäder i form av hyresrätter.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas hösten 2017. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2019
Antagande: Kvartal 3, 2019
Granskning: Kvartal 1, 2020
Samråd: Kvartal 2, 2019

Handlingar

Översiktskarta