search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Kv Valplatsen 2 m.fl. Huskvarna

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2018 om positivt planbesked för kv Valplatsen 2 m.fl.

Ansökan avser rivning av befintlig byggnad för nyproduktion av bostadshus.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2020. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta