search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Månsarp 1:186 i Månsarp

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 23 mars 2017 om positivt planbesked för Månsarp 1:186 i Månsarp.

Ansökan avser byggnation av förskola.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2017. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 2-3, 2019
Antagande: Kvartal 2, 2019
Granskning: Kvartal 2, 2019
Samråd: Kvartal 4, 2018

 

Handlingar

Översiktskarta