search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Hedenstorp 1:18 m.fl. Ulvstorpasjön

Planens huvudsakliga syfte är att utreda markens lämplighet för bostadsändamål. Planen reglerar rättigheter och skyldigheter samt föreslår en lämplig bebyggelsetäthet i förhållande till vägstandard och tomtstorlek.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Hedenstorp 1:18 m.fl. Planområdet är ca 13 ha stort och beläget ca 6 km väster om Jönköpings centrum. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen och innebär åtta nya tomtplatser för bostadsändamål, att tio tomtplatser bedöms som olämpliga för bostadsändamål samt att byggrätten per fastighet begränsas till 100 kvm bruttoarea.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 6 februari – 22 mars 2019 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Allmänt samrådsmöte

Datum: 7 mars 2019
Tid: kl. 18.30
Plats: Hallbystugan, Axamo, 555 94 Jönköping

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 22 mars 2019. Ange diarienummer Stbn/2016:211 vid ev yttrande. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: september 2019
Antagande: augusti 2019
Granskning: maj-juni 2019
Samråd: 6 februari-22 mars 2019

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 608.4 kB)

Planbeskrivning (pdf, 25.6 MB)

Behovsbedömning (pdf, 139.9 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

 

Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Planarkitekt

Cecilia Idermark 

036-10 63 10


Översiktskarta