search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Norrahammars-Ulvstorp 1:7 m.fl. Ulvstorpasjön

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 november 2016 om positivt planbesked för Norrahammars-Ulvstorp 1:7 m.fl.

Länsstyrelsen har genom beslut 2011-03-02 förelagt Jönköpings kommun att ordna allmän vatten- och avloppsanläggning för befintliga fastigheter och arrendetomter vid Ulvstorpasjön.

I Jönköpings kommuns översiktsplan 2002 är området utpekat som koncentrerad fritidsbebyggelse med medföljande begränsningar i byggrätt. I den digitala översiktsplanen 2016 (antagandeversion) är delar av området utpekat som småskalig bebyggelse som ska bevaras och andra delar som småskalig bebyggelse som ska förändras med anledning av betydande störningar från biltrafik.

Detaljplanens syfte är att begränsa byggrätten så att intentionerna med översiktsplanen säkerställs samt att utreda eventuellt tillkommande tomtlägen för att kompensera för de tomter som av miljö- och hälsoskäl kan anses vara olämpliga.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2017. Detaljplanen bedöms vara lagakraftvunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft:
Antagande:
Granskning: 
Samråd: Kvartal 1, 2019

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Planarkitekt

Cecilia Idermark

 

Översiktskarta