search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Odensjö 7:7, Barnarp

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 augusti 2016 om positivt planbesked för Odensjö 7:7.

Ansökan avser nybyggnation av bostäder.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2017. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 3-4, 2019
Antagande: Kvartal 3, 2019
Granskning: Kvartal 2, 2019
Samråd: Kvartal 3, 2018

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Planarkitekt

Em Modén

 

Översiktskarta