search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Skeppet 1 i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 23 mars 2017 om positivt planbesked för Skeppet 1.

Ansökan avser ändring av detaljplan för att möjliggöra inredning av vind med lägenheter.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2018. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 6-12 månader efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta