search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Attarp 2:425 och 2:93 i Bankeryd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 november 2016 om positivt planbesked för Attarp 2:425 och den 15 mars 2018 om positivt planbesked för Attarp 2:93.

Då de båda fastigheterna är närbelägna har det beslutats att planen på dessa fastigheter görs i ett gemensamt detaljplanearbete.

Ansökan för Attarp 2:425 avser nybyggnation av bostäder. En byggnad i 4 våningar för bostäder i karaktär och höjd likt Postgatan 2. 16-18 bostäder. Ansökan för Attarp 2:93 avser att anpassa detaljplanen till efterfrågade kommersiella fastigheter samt byggnation av bostäder.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2017. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5 -2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 3-4, 2019
Antagande: Kvartal 3, 2019
Granskning: Kvartal 2, 2019
Samråd: Kvartal 4, 2018

 

Handlingar

Översiktskarta