search
Sök
menu
Meny

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare — en fördjupad översiktsplan

Utmaningen vi har framför oss är hur Jönköpings kommun ska växa på ett långsiktigt och hållbart sätt. Planen tar sikte på hur kommunen ska växa från 125 000 till 150 000 invånare. Det innebär ett behov av ca 15 000 nya bostäder och ett behov av mark för verksamheter som motsvarar 10 000 nya arbetstillfällen. När planen togs fram bedömdes det ske inom 30 år. I reviderade prognoser bedöms kommunen ha 150 000 invånare kring år 2030.

Utbyggnadsstrategin redovisar var och hur kommunens byggnation av bostäder och verksamheter bör utvecklas.

Planförslagets huvudsakliga inriktning

Planförslaget ska ge kommunen en långsiktig beredskap för hållbar tillväxt. Detta sker genom:

  • Förtätning och omvandling inom tätorternas gränser
  • Byggnation i stråk där kollektivtrafiken finns eller kan byggas ut
  • Nyexploatering i anslutning till befintlig tätortsbebyggelse

Rekommendationerna i utbyggnadsstrategins planförslag på sidorna 7-13 ska tillämpas i fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, bygglovprövning, vid upprättande av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet(KBFP) samt vid kommunal markanvisning.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare antogs av kommunfullmäktige 2011-12-22.