search
Sök
menu
Meny

Grönstrukturplan

Jönköpings kommun har en fantastisk natur. För att ta vara på den arbetar kommunen med en ny grönstrukturplan.

Park, naturområden och gröna stråk bidrar till att människor i tätorterna mår bra. De ger möjligheter att promenera, motionera, picknicka och leka. Grönområden skänker trivsel och grönska och är en förutsättning för att många olika växter och djur ska trivas. De behövs för klimatanpassning och är en del av vårt kulturarv.

En ny strategisk kommunomfattade grönstrukturplan är på gång och förväntas vara klar under 2018.
Planen ska innehålla strategier och åtgärder på en övergripande nivå. Utgångspunkterna i arbetet med en ny grönstrukturplan är:

  • att peka ut större grönområden och sammanhängande gröna stråk som är strategiskt viktiga för växt- och djurliv, kulturhistoria och identitet, vardagsrekreation och friluftsliv samt klimatanpassning
  • att upprätthålla en sammanhängande grön infrastruktur, bestående av mark- och vattenområden

Den färdiga grönstrukturplanen kommer att användas när kommunen tar beslut om park- och
naturområden. Dels när det gäller vidareutveckling av befintliga stråk och behov av nya park- och naturområden, dels i frågor om park- och naturområden kan användas för något annat, t.ex. bostadsbyggande.

Föreningar, kommuninvånare med flera kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter både
under arbetets gång med grönstrukturplanen och på det remissförslag som kommer
att arbetas fram.

Sociotopinventering

Ett av underlagen till grönstukturplanen är en inventering av grönområdenas rekreationsvärde och
sociala kvaliteter.

2016 inventerade kommunen grönområdena i Jönköping och Huskvarna samt tätorterna Kaxholmen och Ölmstad.

Under 2017 har även kommunens invånare inbjudits att komma med synpunkter på kommunens park och naturområden under rubriken ”min gröna plats”. Det arbetet är nu avslutat och det finns möjlighet att ta del av resultatet genom länken nedan.