search
Sök
menu
Meny

Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare

Jönköpings kommun ökar med cirka 1500–2000 invånare per år. En ökad befolkning stärker Jönköping som regionalt centrum samtidigt som det ställer krav på kommunens beredskap att planera för exempelvis bostäder, transporter, skola, vård och omsorg.

Jönköping växer och vi blir fler och fler invånare. Det är väldigt roligt att så många söker sig hit och väljer just vår kommun att bo och leva i. Men det ställer också krav på att vi allt ska fungera; att det ska finnas bostäder, att infrastrukturen ska fungera och att vi fortsätter trivas och må bra.

För att möta framtidens utmaningar och skapa utrymme för fler kommuninvånare tar vi nu fram en utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare

Beredskap inför framtiden

Syftet med strategin är att ge kommunen en bättre beredskap inför framtiden och att på ett bra sätt möta både aktuell och framtida efterfrågan på bostäder, service och infrastruktur.

Arbetet är indelat i två etapper där den första är geografiskt avgränsad till Jönköpings tätort som den kan komma att se ut då hela kommunen är 200 000 invånare. Den andra etappen kommer att omfatta kommunens övriga tätorter. Etappen runt tätorten planeras vara klar i slutet av december år 2021 och den andra etappen påbörjas i slutet av år 2020.

Planering för bostäder och infrastruktur

För allmänheten ger utbyggnadsstrategin information om kommunens utvecklingsplaner för till exempel bostäder, infrastruktur och vilka områden och miljöer som kommunen särskilt vill värna om.

För näringslivet kommer utbyggnadsstrategin bli ett viktigt underlag när de ska bedöma var det är lämpligt att etablera sin verksamhet. Den blir också ett viktigt instrument kring hur kommunen förhåller sig till de frågor som kan vara av riksintresse t.ex. naturvård, kulturmiljö och kommunikationer.

Samlar in synpunkter och tankar

En så här viktig framtidsplan som utbyggnadsstratgin är formar vi inte själv. En viktig del i arbetet blir att involvera medborgare, organisationer, näringsliv m fl. Arbetet kommer behöva en tät och nära dialog med flera aktörer för att fånga upp intressen och idéer om hur vi ska utveckla kommunen på bästa sätt. Genom medborgardialoger, fokusgrupper, möten och träffar vill man samla in synpunkter och tankar från olika håll.

Håll koll i kommunens kanaler om just du vill vara med och skapa framtidens Jönköping!