search
Sök
menu
Meny
Sök

Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - ny översiktsplan

Jönköping i skymningsljus, symbol med texter Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.

Vår kommun växer med cirka 1 500 invånare per år. En ökad befolkning stärker Jönköping som regionalt centrum samtidigt som det ställer krav på att planera för exempelvis bostäder, transporter, industrimark, skola, vård och omsorg. Därför tar vi nu fram en utbyggnadsstrategi för hur vi kan växa till 200 000 invånare.

Arbetet är uppdelat i två etapper. När båda etapperna är klara blir detta kommunens nya översiktsplan.

Medborgardialog om utveckling på landsbygden och i dess tätorter

Medborgardialogen om utvecklingen på landsbygden och i dess tätorter avslutades den 31 december 2021. Under våren 2022 kommer synpunkterna att sammanställas och presenteras här på hemsidan.

Varför behövs en utbyggnadsstrategi

Kommunen är skyldig att ha en uppdaterad översiktsplan.

För att möta framtidens utmaningar och skapa utrymme för fler som vill bo och arbeta i kommunen tar vi nu fram en utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare. Syftet med strategin (eller översiktsplanen) är att ge kommunen en bättre beredskap inför framtiden och att på ett bra sätt möta både aktuell och framtida efterfrågan på bostäder, service och infrastruktur i form av till exempel vägar och kollektivtrafik. Preliminärt beräknas vi vara 200 000 invånare runt år 2050.

Denna plan kommer bestå av kartor och dokument som beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Till exempel var det är lämpligt att bygga bostäder, industrier och vilka grönområden som är viktiga att bevara eller utveckla.

Etapp 1 blir en så kallad fördjupad översiktsplan. När etapp 2 också är klar har vi en plan för hela kommunen och då blir de båda etapperna tillsammans kommunens nya översiktsplan.

Film - varför behöver vi jobba med översiktlig planering?

Två etapper

Karta som visar områden för etapp 1 och 2 arbetet med utbyggnadsstrategin.

Arbetet är indelat i två etapper där den första är geografiskt avgränsad till Jönköpings tätort som den kan komma att se ut då hela kommunen är 200 000 invånare (Jönköping, Huskvarna, Tabergsådalen, Bankeryd, Barnarp och Torsvik). När den första etappen är beslutad utgör den en så kallad fördjupad översiktsplan (eftersom den inte omfattar hela kommunen) fram till andra etappen är klar.

Etapp 1 - centrala Jönköping och stadsnära kommundelar

24 juni 2021 avslutades samrådstiden om förslaget för etapp 1. Synpunkterna som kom in kommer vi under hösten gå igenom och göra överväganden om förslaget behöver justeras utifrån dem. Alla synpunkter besvaras sedan i en samrådsredogörelse som presenteras i samband med nästa steg (granskning) för etapp 1. Inför granskningen kommer kommunen också göra ett förslag på lämplig etappindelning av utbyggnadsstrategin.

Resultat i medborgardialogen för etapp 1

Samrådsförslaget för etapp 1

Etapp 2 - landsbygden och dess tätorter

Den andra etappen kommer att omfatta kommunens övriga kommundelar med landsbygd:

  • Bottnaryd, Norra Mo
  • Gränna, Örserum
  • Kaxholmen, Skärstad, Ölmstad
  • Lekeryd, Svarttorp
  • Tenhult, Ödestugu, Öggestorp
  • Visingsö

För den andra etappen pågår en inledande medborgardialog under hösten fram till 31 december 2021 (se information ovan). En sammanställning av medborgardialogen kommer presenteras på kommunens webbplats när den är klar under våren 2022. Hösten 2022 kommer sedan ett samrådsförslag att presenteras, då finns möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

Så kommer utbyggnadsstrategin att användas

För allmänheten ger utbyggnadsstrategin information om kommunens utvecklingsplaner för till exempel bostäder, infrastruktur och vilka områden och miljöer som kommunen särskilt vill värna om. För näringslivet kommer utbyggnadsstrategin bli ett viktigt underlag när de ska bedöma var det är lämpligt att etablera sin verksamhet. För kommunen är den vägledande för den fortsatta planeringen och hur mark och vatten ska användas.

Formellt blir den första etappen en fördjupad översiktsplan som sätter ramarna för hur vi planerar att olika delar av kommunen ska växa och utvecklas. Den blir också ett viktigt underlag för hur vi förhåller oss till frågor som kan vara av riksintresse t.ex. naturvård, kulturmiljö och kommunikationer. När etapp 2 är klar är tanken att både etapperna tillsamman blir kommunens nya övergripande översiktsplan.

Medborgardialog

En så här viktig framtidsplan, som utbyggnadsstrategin för 200 000 invånare är, måste vi forma tillsammans. En viktig del i arbetet är att involvera medborgare, organisationer, näringsliv, med flera. Vi vill ha en god dialog med olika aktörer och få in många synpunkter för att fånga upp intressen och idéer om hur vi ska utveckla kommunen på bästa sätt.

Medborgardialogen för etapp 1 genomfördes under 2020.

Hösten 2021 genomförs medborgardialogen för etapp 2 - kommunens mindre tätorter och landsbygd.

Sammanfattning av medborgardialogen - etapp 1

Svara i medborgardialogen för etapp 2 Länk till annan webbplats.

Tidplan


Tidplan (preliminär)

Tidpunkt

Aktivitet

2019

Start etapp 1 - centrala tätorten

2020 - vår/sommar

Medborgardialog etapp 1

2021 - april-juni

Samråd om förslag etapp 1

2021

Start etapp 2 med medborgardialog

2022 - vår

Utställning etapp 1

2022 - september

Antagande av kommunfullmäktige

2022 - höst

Samråd etapp 2

2023

Antagande etapp 2