Fastighetsregistret

Här har vi samlat information om fastighetsregistret. I registret finns information om landets alla fastigheter, ägare, inteckningar och taxeringsvärden.

Samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och rättigheter redovisas också i registret. Informationen är uppdelad i tre delar:

  • Allmän del: denna del innehåller uppgifter om fastigheter och deras ursprung, församling, samfälligheter, rättigheter, koordinater, areal, gemensamhetsanläggningar, planer och bestämmelser.
  • Taxeringsdel: här finns uppgifter om fastigheters taxeringsvärden, gällande mark och byggnader. Skatteverket ansvarar för och ajourhåller uppgifterna i taxeringsdelen.
  • Inskrivningsdel: innehåller uppgifter om fastigheters ägare, inteckningar och avtalsrättigheter.

Det statliga Lantmäteriet är en inskrivningsmyndighet och ansvarar för, och uppdaterar, uppgifterna på inskrivningsdelen.

Kvaliteten på innehållet i fastighetsregistret är hög men informationen är inte helt fullständig när det gäller exempelvis samfälligheter och servitut.

Senast granskad/publicerad: